Praktisk information

Profil
Naturen ligger till grund för mycket av verksamheten på Ettan. Vi tror att barn mår bra av att vara ute i friska luften. Att vara i skogen och gå över stenar, på stockar och under grenar ger en helt naturlig hinderbana med god motorik för både stora och små som resultat.

Leken är grunden för lärandet hos barn. Genom leken lär de, för livet, viktiga delar som samspel, turtagning och kommunikation. Genom att ge barnen utrymme till att leka, upptäcka och lära tillsammans ute ger det en verksamhet med mindre konflikter och mer kreativitet och nyfikenhet.

Att inte alltid ha en verksamhet med färdigt lekmaterial ger också kreativitet. När barnen leker ute får de naturligt utveckla fantasin och skaparkraften.

Det är också viktigt att små barn lär sig tillit och förtroende för vuxna, vuxna som är där för att vägleda och utmana tankar. Därför har vi prioriterat en hög personaltäthet. Detta ger också möjlighet att dela barnen i små grupper efter intresse och förutsättningar, med lärandet och upptäckarglädjen i centrum.

Alla vuxna på Ettan, personal och föräldrar, har ett ansvar i hur vi bemöter barnen på förskolan. Genom vårt sätt att bemöta barnen och varandra skapar vi möjligheter till lärande och delaktighet. Får barnen vara med och bestämma hur verksamheten ser ut och vad vi gör, bygger det ansvar, intresse och grundläggande demokratiska värderingar. Det är också detta som vi vill att föräldrarna ska känna.

På Ettan arbetar vi med allas lika värde och mot stereotypiska könsmönster. Att bemöta alla lika, är inte att bemöta alla samma utan att bemöta alla efter deras förutsättningar.

Här på Ettan tar vi hand om varandra, både barn och vuxna, och strävar efter en verksamhet som alltid har barnens bästa i fokus.


Öppettider och Allmän Förskola
Alla barn har rätt och möjlighet att gå på förskola från det att de fyller ett år. Är du som förälder arbetslös eller hemma med föräldrapenning har barnet rätt att vara på förskolan 15 timmar/vecka.

För arbetande föräldrar är det arbetstiden som avgör hur många timmar som barnet har rätt att vara på förskolan.

Från höstterminen det år barnet fyller 3 år tills de börjar förskoleklass har alla barn rätt till avgiftsfri pedagogisk verksamhet i förskolan. Skollagen säger att det ska vara minst 525 timmar per år, dvs 15 timmar/vecka under grundskolans terminer. På Ettan får familjer välja att dela upp denna tid på tre dagar: måndag, tisdag och torsdag eller tisdag, onsdag och torsdag kl. 08:45-13:45. Vi har också öppet för alla under loven, så länge verksamheten tillåter. Det innebär att barnen hos oss får möjlighet att komma till Ettan under de flesta veckor av året.

För barn som har behov av fler timmar än de 15 som är avgiftsfria, får föräldrarna en reducering på fakturan från höstterminen det år barnet fyller 3 år tills de börjar förskoleklass.

Barn som går från betalande plats till en allmän förskoleplats måste skriftligen säga upp sin plats.

Vissa barn kan ha behov av att närvara på förskolan andra tider än de förutbestämda, för det enskilda barnets utveckling och välbefinnande. Dessa ändringar beslutas av förskolechefen i samråd med den övriga personalen och föräldrarna.

Vi har för närvarande öppet på Ettan kl. 6.00-17.30. Det är föräldrarnas behov som avgör våra öppettider. Vid utökat behov kontakta vår förskolechef.


Avgifter
Föräldrakooperativet följer i stort sett Mönsterås kommuns barnomsorgstaxa.

Det finns dock några skillnader:
  • Ettan tar ut en medlemsavgift till föreningen på 1200kr per familj och år. Denna faktureras med 100kr varje månad.
  • En insats betalas till föreningen när man blir medlem. Insatsen är 100 kr. Den återfås om så önskas vid utträde ur föreningen.


Barn från andra kommuner
På Ettan tar vi också emot barn från grannkommunerna. Det innebär att vi gör ett avtal med den berörda kommunen istället för Mönsterås kommun. Välkommen med frågor!


Inskolning
På Ettan har vi inga fasta inskolningsperioder, utan skolar in när det passar bäst för dig och ditt barn. Vi brukar räkna med att inskolningen tar ca två veckor. Olika barn har olika förutsättningar och behöver därför olika bemötande. Berätta gärna för personalen innan vilka behov och önskemål som du och ditt barn har så att vi kan få en så bra inskolning som möjligt.

För att ni föräldrar ska lära känna rutinerna, verksamheten, varandra och de andra barnen använder vi oss av en traditionell men även föräldraaktiv inskolning. Under första veckan är man, under de första dagarna, på förskolan med barnet en kortare stund. Tiden utökas sedan successivt och allt eftersom, i takt med att barnet knyter an till personalen, går man ifrån, ibland bara in i huset eller tar en promenad, och barnet får därmed vänja sig vid att bli lämnad på förskolan. Under den tiden kommer inskolningspersonalen naturligt att vara där med er och barnet. I början finns ni mest där för barnet så att han eller hon alltid känner sig trygg. Eftersom det är du som förälder som alltid känner ditt barn bäst ger det tid för oss i personalen att lära känna barnet, barnets behov och dig.

Under inskolningen får du som förälder tid att vara delaktig i den övriga barngruppen. Då får du möjlighet att lära känna barnen och du kan vara en extra vuxen som tillsammans med personalen går på utflykt till skogen med en grupp eller något annat som du kan tillföra verksamheten. Vi vill att du ska känna att du är hemma här och att det är allas vårt kooperativ.

Hur lång tid en inskolning tar är väldigt individuellt. Det viktigaste är att du som förälder inte känner någon stress och press. Alla barn är olika och vi finns här för att du ska känna lugn och trygghet. Inga frågor är dumma och onödiga.

När det blir dags för avsked är det viktigt att du som förälder tydligt visar att du ska gå. Säg hej då, vinka och gå. Gör det inte långt och komplicerat, utan kort och tydligt. Nu är barnet van att du fixar andra saker på Ettan medan han eller hon leker, så att inte se sin förälder är inget konstigt. Vi vinkar och fortsätter sen att leka.

Om du undrar hur vi har det när du inte är här så tycker vi bara att det är roligt att du ringer. Vi vet att ditt barn är det finaste du har och ett telefonsamtal stör inte.

Inskolningen är inte där för att öva barnet på att vara själv och klara avsked till sina föräldrar. Den är där för att barnet på att lugnt sätt ska få trygghet i att vara på förskolan, och de vuxna och barn som är där. Ett tryggt barn får en rolig och lärorik tid på förskolan.

Saker att ta med:
  • Väska med flera ombyten
  • Blöjor
  • Kläder efter väder
  • Ev. napp och gosedjur


Namna alla barnets saker och kläder så blir det lättare för både barn, personal och föräldrar.


Vid sjukdom
Vid sjukdom och annan frånvaro ät det viktigt att alltid meddela så att vi vet att ni inte kommer. Är det så att barnet inte kommer sin vanliga tid, har vi som policy att alltid ringa och kolla vad som är anledningen och så att det inte har hänt något.

Barn som är sjuka kan inte vara på Ettan. Det är barnets allmäntillstånd som avgör om det klarar av att vara på förskolan och delta i de aktiviteter som har planerats. Om personalen upplever att barnet inte är friskt på förskolan hör vi av oss så snabbt vi kan till föräldrarna. Ibland hör vi av oss bara för att utbyta tankar kring barnets välmående. Alla barn reagerar olika och då är det bra om man tillsammans personal och föräldrar kan vara delaktiga i hur vi handlar bäst för barnet.

Om föräldrar eller syskon är hemma för kortvarig sjukdom får barnet komma sina ordinarie tider, men rådgör gärna med förskolechefen om det finns möjlighet till extra tid vid behov, det kan vara svårt att ta hand om både sig själv och ett barn.

Vid magsjuka ska barnet vara hemma i 48 timmar efter sista symptomet, detta gäller även när syskon är drabbade. Är det någon annan i familjen som är drabbad vädjar vi också till att barnet ska vara hemma.

Vid långvarig sjukdom hos förälder är det skolchefen som bedömer och beslutar om barnets förskoleschema.

För mer information och råd vid sjukdom läs gärna råden på www.1177.se

Hållpunkter under en dag på Ettan

6.00 Ettan öppnar
8.00 Frukost
9.30 Fruktstund
11.15 Lunch
14.00 Mellanmål
16.45 Fruktstund
17.30 Ettan stänger


Matsedel
På Ettan tycker vi att det är viktigt att barnen inte bara har det bra pedagogiskt. Vardagen med mat och andra behov ska också vara en med i den röda, eller hos oss, gröna tråden. All mat görs från grunden av om möjligt ekologiska, närproducerade och näringsrika råvaror. Vi har en rullande matsedel, med ändringar som tar hänsyn till säsongens grönsaker, frukter och högtider. Eftersom vi ser alla som viktiga individer är vi öppna för specialkoster och andra särskilda behov.

I vår inköpspolicy har vi att maten, och andra inköp, om möjligt ska vara inhandlad i lokala butiker. Vi vill att vår verksamhet ska ge ringar på vattnet utåt med en levande och öppen landsbygd.